ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ УСКЛАЂЕНА СА ЗАКОНОМ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Овом политиком приватности, Пољопривредно Газдинство Пчеларство Пејчић, у складу са Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/2018, даље: Закон), пружа неопходне информације у вези са заштитом приватности и обрадом података о личности.

РУКОВАЛАЦ ПОДАЦИМА

Пољопривредно Газдинство Пчеларство Пејчић, ул. 37 Дивизија бр. 54, 18300 Пирот, (даље: Газдинство/руковалац подацима).

Контакт подаци:

 • Телефонски број: +381 (0)10 345 670
 • Интернет страница: www.pcelarstvopejcic.com
 • Адреса е-поште: [email protected]

ВРСТЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА КОЈЕ ГАЗДИНСТВО ПРИКУПЉА И ОБРАЂУЈЕ

Обим и врста података које прикупљамо и обрађујемо могу бити различити и зависе од врсте налога који региструјете или производа који поручујете. Газдинство обрађује ваше основне идентификационе податке (име и презиме, е-маил адреса, број телефона, мобилног телефона и/или факса). Ваши контакт подаци су нам неопходни како бисмо вам што лакше и брже проследили информације за време нашег пословног односа. Газдинство најчешће прикупља и обрађује следеће врсте личних података:

 • основни идентификациони подаци као што су ваше Име и Презиме, пол, године и сл,
 • емаил адреса ради регистрације на сајту и примања рачуна у електронском облику,
 • број телефона, мобилног телефона и/или факса ради потврде поруџбине,
 • физичка адреса на територији републике Србије ради доставе производа.

СВРХА И ПРАВНИ ОСНОВ ОБРАДЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

1. СЛАЊЕ ПРОИЗВОДА

Газдинство, ваше личне податке обрађује углавном за доставу производа, слање брошура и рачуна.

2. ИСПУЊЕЊА ПРАВНИХ ОБАВЕЗА ГАЗДИНСТВА

Податке о личности обрађујемо и на основу законских прописа у сврху извршавања законских обавеза Газдинства у складу са релевантним прописима којима се уређује пословање ппољопривредног газдинства, као што су на пример обавезе прописане: Законом о раду, Законом о ревизији, Законом о рачуноводству, Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и другим.

3. ЛЕГИТИМНИ ИНТЕРЕС

Legitimni interes poljoprivrednog gazdinstva predstavlja pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, osim ako interes ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose ne pretežu nad legitimnim interesima privrednog društva. Legitimni interesi na osnovu kojih poljoprivredno gazdinstvo obrađuje lične podatke su uglavnom, ali ne isključivo, komercijalne prirode, kao na primer pravo na stalni razvoj kvaliteta u pružanju usluga i uopšte poboljšanje poslovnih procesa, na način koji ne može da šteti vašim interesima, pravima i slobodama. Legitimni interesi privrednog društva su na primer: direktni marketing za potrebe pružanja obaveštenja o našim proizvodima, novim programima i dodatnim pogodnostima, identifikacije i evidencije posetilaca na stručnim skupovima u svrhu zaštite imovine i lica i dr. 

4. ПРИСТАНАК

Пристанак је свако добровољно, одређено, информисано и недвосмислено изражавање воље корисника којим корисник изјавом или јасном потврдном радњом даје пристанак за обраду личних података који се на њега/њу односе за тачно одређену сврху. Ваше личне податке ћемо у појединим случајевима прикупљати и обрађивати само уз вашу сагласност. У таквим случајевима унапред ћемо тражити ваш пристанак и унапред вас недвосмислено информисати о сврхама такве обраде. Обраду ваших личних података на основу пристанка користићемо, на пример, за потребе истраживања задовољства пруженим услугама, маркетинга производа, који укључује понуде нових производа, слање маркетиншког материјала, укључујући обавештавање о услугама које одговарају вашим конкретним потребама, као и у циљу унапређења нашег пословног односа. Пристанак се може дати и ускратити у сваком тренутку.

5. ОБРАДА ПОДАТАКА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

Приликом коришћења наше интернет странице њњњ.пцеларствопејциц.цом не прикупљамо ваше личне податке, нити их на други начин обрађујемо, осим уколико их сами унесете кроз обрасце пријава за саветовања, тренинге, њебинаре, наруџбенице. У том случају, ваши подаци се обрађују и чувају како је то напред описано за обраду података у сврхе закључења и извршења уговора или због предузимања предуговорних радњи на ваш захтев. Уколико сте нам кроз пријавне обрасце путем интернета поставили упите или затражили додатне информације, личне податке које сте нам том приликом доставили обрађиваћемо искључиво у сврху одговора, односно пружања тражених информација. На исти начин пољопривредно газдинство ће поступати у случају постављања питања електронским путем, путем мејла.

ИЗВОР ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Податке о личности првенствено прикупљамо директно од вас, приликом преговора око закључења уговора, самог закључења и извршења уговора, пријаве за саветовања, тренинге, њебинаре.

ПРИМАОЦИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Ваши лични подаци се обрађују у сврхе које су овде наведене. Када је за остварење те сврхе потребно, а на основу наше законске или уговорне обавезе и/или права, вашим личним подацима приступ могу имати одређени примаоци:

 • директор и запослени у Друштву,
 • банке и институције за платни промет,
 • државни органи и лица који због природе посла који обављају морају имати приступ таквим подацима,
 • сервиси и технички консултанти,
 • дистрибутери,
 • партнери који управљају чувањем података, складиштењем или уништавањем,
 • пружаоци услуга ревизије, ИТ ревизије и ревизије ИТ сигурности,
 • адвокати, вештаци, јавни извршитељи и агенције за наплату потраживања, пружаоци услуга штампе и доставе,
 • остали примаоци када је то нужно.

У свим наведеним случајевима, пренос и обрада ваших личних података врше се уз обавезне мере заштите поверљивости.

ОБРАЂИВАЧИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Осим Газдинства, личне податке, у наше име и за наш рачун, обрађују и наши обрађивачи, као што су агенције за заступање, правна лица која привредном друштву пружају техничку помоћ и подршку приликом обраде личних података (нпр. произвођач рачунарских апликација, контакт центри и др.), као и стручна лица која газдинство ангажује за пружање услуга неопходних за извршавање претплатничких уговора (консултанти сарадници привредног друштва). Пољопривредно газдинство ангажује само оне обрађиваче који у потпуности гарантују примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера у циљу законите обраде личних података.

РОК ЧУВАЊА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Ваше личне податке пољопривредно газдинство чува до испуњења сврхе за коју су прикупљени и свих уговорних права и обавеза, односно до истека рокова прописаних позитивним прописима Републике Србије. Рок у којем ће се лични подаци чувати зависи од законске обавезе чувања података, врсте закљученог уговора, трајања уговора, као и од рокова застарелости потраживања.

ПРЕНОС ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У ДРУГЕ ДРЖАВЕ И МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Ваши лични подаци се обрађују у Републици Србији.

ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ

У случајевима предвиђеним законском регулативом у области заштите података о личности, лице на које се подаци односе има следећа права:

 • право на приступ (имате право да у сваком тренутку од нас захтевате информацију да ли се ваши лични подаци обрађују и, уколико се обрађују, да затражите приступ личним подацима и информације на које имате право у вези са заштитом личних података. Газдинство вам, на захтев, обезбеђује копију личних података који се обрађују, а за све додатне копије, пољопривредно газдинство може наплатити разумну накнаду на име административних трошкова. Ако се захтев подноси електронским путем, осим ако се не захтева другачије, пољопривредно газдинство информације пружа у уобичајено коришћеном електронском облику);
 • право на исправку и допуну (имате право да од нас захтевате исправку нетачних података које обрађујемо, односно допуну података у случају када су исти непотпуни);
 • право на брисање (имате право да од нас захтевате брисање личних података у случају када их пољопривредно газдинство незаконито обрађује, ако лични подаци више нису неопходни у односу на сврху обраде и у другим Законом прописаним случајевима. Постоје разлози који онемогућују тренутно брисање, као на пример у случају подношења, остваривања или одбране правних захтева о чему ћемо вас детаљно обавестити);
 • право на ограничење обраде (имате право да захтевате ограничење обраде личних података у следећим случајевима: 1) ако оспоравате тачност личних података у року који омогућава привредном друштву проверу тачности тих података, 2) ако је обрада незаконита, али се противите брисању и уместо тога захтевате ограничење употребе тих података, 3) ако нам подаци више нису потребни за потребе обраде, али их захтевате у циљу подношења, остваривања или одбране правних захтева, 4) ако сте уложили приговор на обраду);
 • право на преносивост података (имате право да од нас примите своје личне податке које сте нам претходно доставили, у структурисаном, уобичајено коришћеном и електронски читљивом облику, као и да те податке пренесете другом руковаоцу ако је обрада заснована на пристанку или уговору и врши се аутоматизовано);
 • право на приговор (имате право да у сваком тренутку уложите приговор на обраду ваших личних података ако се обрада заснива на нашим легитимним интересима, укључујући профилисање или ако ваше податке обрађујемо за потребе директног маркетинга);
 • право на опозив пристанка (уколико се обрада ваших личних података заснива на пристанку, имате право да у сваком тренутку опозовете претходно дат пристанак за обраду личних података, делимично или у целости. Опозив пристанка не утиче на допуштеност обраде на основу пристанка пре опозива, а пољопривредно газдинство има право на накнаду штете која би због опозива наступила за газдинство. Друштво ће са обрадом личних података, која се заснива на опозваном пристанку, престати у најкраћем могућем року по пријему опозива).

Напред наведена права можете да остварите подношењем писаног захтева на интернет страници привредног друштва: www.pcelarstvopejcic.com, као и у седишту привредног друштва. Захтев за остваривање права се може поднети онлине на интернет страници Друштва или се може доставити лицу за заштиту података о личности на напред наведене адресе.

Пољопривредно газдинство задржава право да од подносиоца захтева затражи додатне информације ради провере његовог идентитета, а све у циљу заштите права и приватности подносиоца захтева. Уколико су захтеви очигледно неосновани и претерани, нарочито у случају њиховог учесталог понављања, газдинство задржава право да наплати административне трошкове или да одбије поступање по захтеву.

ПРАВО НА ПРИТУЖБУ НАДЛЕЖНОМ ДРЖАВНОМ ОГРАНУ

Уколико сматрате да је обрада ваших података о личности извршена супротно одредбама Закона, имате право да поднесете притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.